Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo „všeobecné obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností Premium Sport Kft. (dále jen "prodávající") a jejími zákazníky (dále jen "kupující") v oblasti prodeje oblečení a doplňků prostřednictvím internetových stránek www.heavytools.cz (dále jen „internetové stránky“).

1. Všeobecné ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Premium Sport Kft., se sídlem 1037 Budapest, Kunigunda útja 70/A, Maďarsko, IČO: 01-09-888925, IČ DPH: HU-14101087 (dále jen "prodávající") a kupujícím, které je předmětem koupě a prodej zboží (především oblečení) na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího (dále jen jako „Všeobecné obchodní podmínky“).

Kontaktní údaje prodávajícího:
e-mail: informace@heavytools.com
telefon: +420516770414  nebo + 36 1 453 0860 v čase od 08:00 do 16:30, prosíme kupujících, aby prioritně používali emailovou komunikaci, vyvineme maximální snahu odpovědět na Vaše otázky co nejdříve.
fax: +36 1 453 0552

1.2. Smluvní strany se dohodli, že kupující nákupem zboží prostřednictvím internetových stránek bezvýhradně vyjadřuje svůj souhlas s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád se budou vztahovat na všechny vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v souvislosti s nákupem zboží (dále jen "kupní smlouva") a zároveň i na všechny další vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3. Zvláštní ujednání obsažené v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím mají přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

2. Způsob uzavření kupní smlouvy
2.1. Kupní smlouva je uzavřená nákupem zboží prostřednictvím internetových stránek ve smyslu tohoto bodu a bodu 1.2. těchto VOP. Nabídka zboží prodávaného na internetových stránkách společně s těmito VOP, reklamačním řádem a dalšími informacemi uvedenými na stránkách se pokladá za návrh smlouvy ze strany prodávajícího pro kupujícího. K přijetí tohoto návrhu a tedy k uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dojde akceptací – přijetím tohoto návrhu ze strany kupujícího a současně splněním těchto podmínek:
a) kupující si zvolí jeden nebo více kusů zboží z nabídky prodávajícího jejich umístěním do virtuálního nákupního košíku kliknutím na vybrané zboží
b) kupující zaškrtnutím potvrdí seznámení a bezvýhradní souhlas s těmito VOP a reklamačním řádem
c) kupující vyplní všechny body objednávky dle pokynů na internetových stránkách a zrealizuje nákup, zašle tedy prodávajícímu svojí objednávku.

Základní dokumenty smlouvy: uvedené všeobecné podmínky této smlouvy, faktura, potvrzení o převzetí zásilky. Smluva je vyhotovená v českém jazyce. Převzetí faktury je zároveň převzetím smluvních podmínek.

3. Práva a povinnosti prodávajícího
3.1. Prodávající je povinen:
a) dodat na základě kupní smlouvy kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit jej k přepravě způsobem potřebným k jeho ochraně při přepravě
b) zaručit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR
c) předat kupujícímu se zbožím doklady potřebné k převzetí zboží a fakturu, která potvrzuje nákup zboží, je daňovým dokladem a slouží jako záruční list.

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen:
a) převzít zakoupené nebo objednané zboží
b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží
c) potvrdit převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby
d) dodržovat pokyny k užívání zakoupeného zboží, jakmile kupující poruší pokyny k užívání a údržbě zakoupeného zboží (např.: nesprávné žehlení, praní, sušení), případná pozdější reklamace může být z těchto důvodů ze strany prodávajícího odmítnuta.

4.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místu dohodnutým smluvními stranami v kupní smlouvě do 8 dnů.
4.3. Kupující má právo na ochranu svých údajů, a to nejen osobních, ale především na maximální zabezpečení a ochranu údajů, které poskytne prodávajícímu za účelem zaplacení kupní ceny prostřednictvím platební karty.

Nákupní podmínky
Na našich webových stránkách pod názvem „Postup při nákupu“ jsou uvedeny podrobné informace o podstatných charakteristikách předmětu smlouvy, o ceně zahrnující daň z přidané hodnoty a další jiné povinné náklady, cenu přepravy za doručení nákupu k Vám domů nebo jiných podmínkách plnění.

5. Dodací a platební podmínky
5.1. Prodávající nabízí produkty, kde fotografie, ceny a popis jsou umístěné na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.
5.2. Prodávající je povinen postupovat ve smyslu kupní smlouvy a dodat zboží kupujícímu v dohodnutém termínu. Prodávající druhý den po uzavření kupní smlouvy odevzdá zboží k přepravě dopravci, kterým je společnost GLS logistics service (dále jen jako „dopravce“) a současně o tom informuje kupujícího zasláním e-mailu. Dopravce doručí zboží kupujícímu do třech dnů od jeho převzetí od prodávajícího.

5.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedené v kupní smlouvě. Prodávající se prostřednictvím dopravce pokusí dvakrát doručit zakoupené zboží kupujícímu. V případě, že jsou oba pokusy o doručení neúspěšné, potom se pokládá toto nedoručení jako odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího. V případě, že prodávající po uzavření kupní smlouvy, avšak před doručením zboží kupujícímu, zjistí, že není schopen zboží doručit v dohodnutém termínu, kvalitě nebo množství, je povinen to bezodkladně oznámit kupujícímu a navrhnout mu jiné vhodné řešení. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou, obě strany mají právo od smlouvy odstoupit.

5.4. Místem dodaní zboží je místo uvedené v kupní smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.5. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal hned po doručení, zda nejeví známky poškození, zda se nejedná o jiné zboží nebo zda výrobek nemá jakoukoliv vadu, kterou je možno okamžitě zjistit (dále jen jako „zjevné vady“). V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal výrobku je mechanicky poškozený nebo že dodaný výrobek vykazuje jiné zjevné vady, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je kupující povinen vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu bude tato skutečnost brána jako podnět k reklamaci dle reklamačního řádu a těchto všeobecných obchodních podmínek.

5.6. Kupující je oprávněný v případě nedodání zboží prodávajícím v lhůtě uvedené v 5.2. těchto VOP, odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu bezodkladně, nejpozději však v lhůtě 30 dnů od doručení o odstoupení od kupní smlouvy.

6. Kupní cena
6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dojednanou v kupní smlouvě (dále jen kupní cena). Kupní cena se skládá z těchto jednotlivých položek uvedených na internetových stránkách:
a) z ceny nakoupených produktů vložených do virtuálního košíku
b) z nákladů na doručení zboží kupujícímu
c) z různých slev a speciálních nabídek, především slev pro VIP zákazníky
Cena uvedená v kupní smlouvě je konečná včetně všech daní, poplatků, případně jakýchkoliv jiných nákladů (balné).
6.2. Kupující je oprávněn uhradit kupní cenu:
a) platební kartou tak, že v kupní smlouvě poskytne prodávajícímu údaje z platební karty oprávňující prodávajícímu stáhnout si kupní cenu z účtu kupujícího, kterému byla příslušná platební karta vydaná. Prodávající garantuje kupujícímu maximální ochranu a bezpečnost údajů z platební karty, které kupující prodávajícímu poskytl při uzavření kupní smlouvy za účelem zaplacení kupní ceny prostřednictvím platební karty.
b) dobírkou, kupující uhradí kupní cenu dopravci v hotovosti při převzetí zakoupeného zboží, dopravce přijatou kupní cenu poukáže prodávajícímu.

7. Odstoupení od Kupní smlouvy
7.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od dne převzetí zboží bez udání důvodu. Kupujícímu doporučujeme, aby vždy současně se zasláním zboží oznámil prodávajícímu, zda se jedná o odstoupení ze smlouvy nebo reklamaci, případně zda má zájem o výměnu zboží nebo vrácení peněz. Odstoupením kupujícího od smlouvy se kupní smlouva od začátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak (například výměna zboží).

7.2. Vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) nebude akceptované v případech, pokud:
a) zboží nebude vráceno celé včetně všech štítků a obalu
b) zboží bude vykazovat znaky poškození, znečištění nebo nošení, kromě běžného vyzkoušení zboží
c) hodnota zboží a jeho další prodej bude jiným způsobem znemožněný.

7.3.Právo kupujícího uvedené v bodě č. 7.1. se netýká spodního prádla, plážového oblečení, případně jiného zboží, při kterém je výměna a vrácení vyloučené z hygienických důvodů. Toto omezení zároveň garantuje všem kupujícím, že jimi zakoupené plážové oblečení, spodní prádlo a jiné obdobné zboží od prodávajícího, žádný jiný kupující předtím nenosil ani nezkoušel.

7.4. Kupující je povinen zajistit přepravu vráceného zboží do sídla prodávajícího na své náklady. Pokud kupující zašle prodávajícímu zakoupené zboží na dobírku, prodávající odmítne dobírku převzít a reklamace nebo odstoupení od smlouvy nenastane. Kupující kromě tohoto nenese žádné jiné náklady.

7.5. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který vychází ze zákona č.40/1964 Sb., z občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je 24 měsíců od koupě.

Povinnost poskytnutí informací
Pokud prodávající nesplní své povinnosti, ke kterým se smluvně zavázal, z důvodu, že uvedené zboží nemá k dispozici, je povinen o tom bezodkladně informovat kupujícího, respektive sumu, kterou kupující zaplatil bezodkladně, ale nejpozději do třiceti dnů, vrátit kupujícímu. Splnění této povinnosti nezbavuje prodávajícího zodpovědnosti za porušení smlouvy.
Pokud prodávající splní své závazky v souladu s ustanoveními zakotvenými ve smlouvě formou dodání náhradního zboží a kupující využije své právo odstoupit od smlouvy, náklady spojené s vrácením zboží jdou na vrub prodávajícího. Prodávající je povinen jednoznačným a přesným způsobem informovat kupujícího o způsobu úhrady nákladů, respektive o splnění závazku dodáním náhradního zboží.
Prodávající nesmí vyžadovat od kupujícího úhradu za prodej zboží, které si neobjednal.