Pravidla soutěže na Facebooku

 

Premium Sport Kft., se sídlem 1033 Budapešť, Szőlőkert u. 4., Maďarsko, IČO: 01-09-888925, DIČ: HU-14101087 (dále jen: "Organizátor"), provozovatel stránky www.heavytools.cz organizuje online soutěž v termínu od 18.05.2020 do 27.5.2020 (dále jen: "Soutěž"). Soutěž probíhá na facebookovém profilu Organizátora.

 

Losování a vyhlášení výsledků bude: 27.5.2020

 

Podmínkou účasti v Soutěži je splnění zadání uvedeného v soutěžním příspěvku. Ze zúčastněných v termínu Soutěže vylosuje Organizátor jednoho výherce.

 

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

· Soutěže se mohou zúčastnit plnoletí občané s trvalým pobytem v ČR, kteří jsou vlastníkem osobního facebookového profilu (dále jen: "Soutěžící").

· Soutěžící zapojením se do soutěže přijímá pravidla Organizátora Soutěže a souhlasí se zpracováním osobních údajů Organizátorem, které budou využívány výhradně informačním systémem Organizátora.

· Soutěže se nemohou zúčastnit následující osoby: (a) Organizátor soutěže, jeho zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci (b) realizátoři soutěže a jejich rodinní příslušníci

· Soutěže se nemohou zúčastnit nezletilé osoby, osoby zbavené svéprávnosti. Soutěžící si je zároveň vědom, že Organizátor tyto skutečnosti není schopen zkontrolovat. Pokud se přesto Soutěže zúčastní nezletilá osoba, případně osoba zbavena svéprávnosti, probrat výhru může jen její zákonný zástupce.

 

LOSOVÁNÍ

· Losování se uskuteční v informačním systému Organizátora náhodným výběrem. Ověření identity výherce (dále jen: "Výherce") se uskuteční po losování. Soutěžící, který poskytne neúplné nebo chybné údaje, bude ze Soutěže vyřazen.

· Výherce bude o výsledcích informován v den losování na facebookovém profilu Organizátora a budou vyzváni k zaslání svých kontaktních údajů do soukromé správy. Organizátor nenese odpovědnost za nesprávně poskytnuté osobní údaje Výherci.

· V případě, že Výherce neposkytne potřebné osobní údaje do 5 dní, nebo odmítne spolupráci s Organizátorem, ztrácí na výhru nárok.

VÝHRA, PŘEVZETÍ VÝHRY A POVINNOST ORGANIZÁTORA

· Výhra: Jeden set dámského oblečení z níže vyjměnovaných:

  • 1. set (SAILOR STYLE)

1ks RAMAINI sailnig

1ks WYONETT striped

1 ks WILONA20 white

1ks Slnuční brýle HT6902A

1ks EMERSET navy

1ks ULINUS navy

1ks LILLIAN dubbary

 

  • 2. set (FLOWER STORY)

1ks MIRTIL ecro

1ks COLTANA icepink

1ks NELLA flower

1ks ETTAWA20 rosegold

1ks ULOSSIE rosegold

1ks LILLIAN dubbary

 

· Daň z výhry a všechny ostatní výdaje související s výhrou hradí plně Organizátor.

· Obrázek výhry je jen ilustrační, nemusí plně odpovídat skutečnosti.

· Výhra nemůže být přenesena na jinou osobu a ani za ni nelze žádat finanční náhradu.

· Organizátor nebere zodpovědnost za chybnou nebo fiktivní registraci. Pokud registrace neodpovídá předepsanému formuláři, má Organizátor právo rozhodnout o její právoplatnosti.

· Jelikož je Soutěž bezplatná, Soutěžící nemůže žádat od Organizátora nebo třetí osoby žádnou náhradu škody.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

· Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s obchodními podmínkami zpracování osobních údajů Organizátora.

· Osobní údaje nemohou být poskytnuty třetí straně, kromě poskytnutí údajů za účelem doručení výhry poštovní společností.

 

OSTATNÍ NAŘÍZENÍ

· Organizátor si vyhrazuje právo kteréhokoliv Soutěžícího ze Soutěže vyřadit, pokud by Soutěžící nesplnil podmínky Soutěže, svým jednáním porušoval pravidla Soutěže, nebo pokud by jednal v rozporu s dobrými mravy.

· Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení nebo pozastavení Soutěže, odmítnutí předání výhry v případě důvodného podezření ze zneužití nebo porušení pravidel Soutěže, dále při vzniku nepředvídaných okolností nebo v případě vis major. V těchto případech není možné právní vymáhání.

· Organizátor si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit tato pravidla, jakož i samotnou Soutěž za podmínek, že to není v rozporu s právy Soutěžících a že bude Soutěžící o těchto změnách informovat.

· Průběh Soutěže resp. účast v Soutěži musí probíhat ve smyslu těchto pravidel. V případech, které nejsou zmíněny v těchto podmínkách je třeba řídit se ve smyslu platných právních předpisů.

· Pokud Soutěžící nesouhlasí s podmínkami této Soutěže, nemůže se jí zúčastnit, resp. je z ní vyloučen.

· Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani řízena společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

· Soutěžící účastí v této Soutěži potvrzuje, že společnost Facebook nemá vůči němu žádné závazky.

 

18.5.2020

Heavy Tools

Premium Sport Kft ©