webshop heavytools.cz

Ochrana osobných údajov

 

1. Název správce údajů

Název správce údajů:                                        PREMIUM SPORT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

                                                                           (PREMIUM SPORT, SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM)

Zkrácený název správce údajů:                          Premium Sport Kft. (Premium Sport, s.r.o.)

Číslo správce v Obchodním rejstříku:                 01-09-888925

Sídlo správce:                                                   1037 Budapest, Kunigunda útja 70/A

Zástupce správce:                                             András László Doroszlay, jednatel

 

Úředník pro ochranu osobních údajů:               Gabor Szentkatolnai

E-mailová adresa:                                             gabor.szentkatolnai@heavytools.com

Číslo telefonu:                                                  +36-30/684-5229

 

Společnost Premium Sport Kft. (dále jen „Společnost” nebo „Správce”) by Vás chtěla informovat v souvislosti se zpracováním údajů na webových stránkách o níže uvedených skutečnostech:

 

Společnost vytvořením těchto informací a jejich zpřístupněním hodlá zajistit právo na informace pro subjekt údajů, uvedené v článku 12 GDPR.

 

Účelem informací je, aby subjekty údajů získaly odpovídající informace o údajích zpracovaných Společností, respektive údajích zpracovaných pověřeným zpracovatelem údajů, o jejich zdroji, o účelu, právním základu, doby zpracování, o názvu, adrese a činnosti související se zpracováním údajů případného zapojeného zpracovatele údajů, dále – v případě předání osobních údajů subjektu – o právním důvodu předání údajů a o příjemci.

 

Těmito informacemi Společnost hodlá zajistit zákonný řád fungování evidencí, uplatnění ústavních zásad ochrany osobních údajů a požadavků na bezpečnost údajů, hodlá zabránit neoprávněnému přístupu k údajům, a jejich neoprávněné změně, respektive neoprávněnému zveřejnění.

 

Časová účinnost informací trvá od 25. května 2018 až do odvolání.

 

2.  Pravidla zpracování údajů

 

Vzhledem k tomu, že právo na informační sebeurčení, zakotvené v Ústavě, je základním právem každé fyzické osoby, Společnost při svém postupu může údaje zpracovávat pouze a výhradně na základě platných ustanovení právních předpisů.

Zpracování osobních údajů je možné pouze v zájmu výkonu práv nebo plnění povinností. Použití Společností zpracovaných osobních údajů pro soukromé účely je zakázané. Zpracování údajů vždy musí odpovídat zásadě účelového omezení.

 

Společnost osobní údaje zpracovává pouze pro určité účely, v zájmu výkonu práv a plnění povinností, v minimální míře a době pro dosažení účelu. V každé fázi zpracování údajů musí odpovídat danému účelu – a pokud účel zpracování údajů zanikl, nebo zpracování údajů je jinak protiprávní, dochází k výmazu údajů. Výmaz zajistí zaměstnanec Společnosti, který údaje skutečně zpracovává. Výmaz může zkontrolovat osoba skutečně vykonávající zaměstnavatelská práva nad zaměstnancem, nebo úředník pro ochranu osobních údajů.

Společnost osobní údaje zpracovává pouze na základě předchozího souhlasu subjektu údajů – v případě zvláštního osobního údaje písemného souhlasu – nebo podle zákona, respektive zákonného zmocnění.

 

Společnost před převzetím údajů v každém případě sdělí subjektu údajů účel zpracování údajů, dále právní důvod zpracování údajů.

 

3. Uplatnění práv subjektu údajů

 

Subjekt údajů může žádat informace o zpracování svých osobních údajů, dále může žádat o opravu svých osobních údajů, respektive – kromě výjimky určené v právním předpisu – o výmaz, omezení zpracování na uvedených kontaktech Společnosti.

 

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, a které dal Zpracovateli údajů k dispozici v rozčleněné, široce používané, přístrojem čitelné podobě, dále má právo na to, aby tyto údaje předal jinému zpracovateli údajů.

 

Společnost je povinna došlou žádost, respektive námitku předat do tří dnů od obdržení vedoucímu organizační jednotky, která disponuje kompetencí pro vykonání úkolů souvisejících se zpracováním údajů.

 

Vedoucí organizační jednotky, která disponuje kompetencí pro vykonání úkolů souvisejících se zpracováním osobních údajů, na žádost subjektu údajů poskytne odpověď od přijetí žádosti nejpozději do 25 dnů – v případě práva vznést námitku do 15 dnů – písemně a v obecně srozumitelné formě.

 

Správce na žádost subjektu údajů poskytne informaci o jeho údajích, které zpracovává, respektive o údajích zpracovaných pověřeným zpracovatelem údajů, o jejich zdroji, o účelu zpracování údajů, právním důvodu, doby zpracování, o názvu zpracovatele údajů, jeho adrese a o jeho činnosti související se zpracováním údajů, o okolnostech bezpečnostního incidentu, o vlivu incidentu a o opatřeních k jeho odstranění, dále – v případě předání osobních údajů – o právním základu předání údajů a o jeho příjemci.

 

Informování je podle základního pravidla bezplatné, pokud žadatel informací v daném roce ohledně stejného okruhu údajů žádost ke Správci ještě nepodal. V ostatních případech lze stanovit úhradu nákladů. Výše úhrady nákladů může být stanovena i ve smlouvě uzavřené mezi stranami. Již zaplacenou úhradu nákladů je třeba vrátit, pokud byly údaje zpracovány protiprávně, nebo žádost o informace vedla k opravě.

 

Vedoucí organizační jednotky zpracovávající údaje, údaj, který neodpovídá skutečnosti – pokud potřebné údaje a veřejné listiny k jejich doložení jsou k dispozici – opraví, a v případě, kdy jsou dány důvody uvedené v článku 17 GDPR zajistí výmaz zpracovávaného osobního údaje.

Osobní údaje je třeba vymazat, pokud

a)       osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b)      subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c)       subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky pro zpracování;

d)      osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e)       osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f)        ke shromáždění osobních údajů pro dítě mladší 16 let došlo v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;

g)       jestliže Správce osobní údaje zveřejnil a osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pak je povinen je vymazat, dále přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky – včetně technických opatření –, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,

-         pokud zpracování nebo předání osobních údajů je nezbytné pro plnění právní povinnosti týkající se výhradně Správce, nebo pro uplatnění oprávněných zájmů příslušného Správce, příjemce údajů nebo třetí strany, kromě povinného zpracování údajů;

-         pokud použití osobních údajů nebo jejich předání se uskutečňuje pro účely přímého marketingu, průzkumu veřejného mínění nebo vědeckého bádání; dále

-         v ostatních případech uvedených v zákoně.

Správce námitku v co nejkratší době od podání žádosti, ale nejvýše do 15 dnů prozkoumá a rozhodne o její opodstatněnosti a o svém rozhodnutí písemně informuje žadatele.

 

Pokud Správce zjistí opodstatněnost námitky subjektu údajů, zpracování údajů – včetně dalšího získání údajů a předání údajů – zruší, údaje zablokuje, dále informuje každého o vznesení námitky a o učiněných opatřeních, komu namítaný osobní údaj dříve předal, a kteří jsou povinni učinit opatření v zájmu uplatnění práva vznést námitku.

 

Pokud subjekt údajů nesouhlasí s rozhodnutím Správce, respektive pokud Správce nedodrží lhůtu pro poskytnutí odpovědi, subjekt údajů se může – do 30 dnů od sdělení rozhodnutí, respektive od posledního dne lhůty – obrátit na soud.

Pokud příjemce údajů kvůli námitce subjektu údajů neobdrží údaje potřebné pro uplatnění svých práv, pak se může v zájmu přístupu k údajům do 15 dnů od sdělení oznámení obrátit na soud žalobou proti Správci. Správce může žádat, aby i subjekt údajů vstoupil do řízení.

 

Pokud Správce opomene učinit oznámení, příjemce údajů může žádat informace od Správce o okolnostech v souvislosti se zmařením předání údajů, Správce je povinen poskytnout informace příjemci údajů do 8 dnů od doručení žádosti od příjemce údajů. V případě žádosti o informace se příjemce údajů může obrátit na soud od poskytnutí informací, ale nejpozději do 15 dnů od lhůty určené pro poskytnutí informací žalobou proti Správci. Správce může žádat, aby i subjekt údajů vstoupil do řízení.

 

Správce nemůže údaje subjektu vymazat, pokud zpracování údajů bylo nařízeno zákonem. Údaje však nemohou být předány příjemci údajů, pokud Správce souhlasil s námitkou, nebo pokud soud konstatoval, že námitka byla oprávněna.

 

Pokud při výkonu práv subjektu údajů posouzení věci není jednoznačné, vedoucí organizační jednotky, která údaje zpracovává, zasláním spisu a svého stanoviska ohledně dané věci, může žádat o vyjádření od úředníka pro ochranu osobních údajů, který je povinen to splnit do tří dnů.

 

Společnost škodu způsobenou protiprávním zpracováním osobních údajů subjektu nebo porušením požadavků na bezpečnost údajů, respektive v případě porušení osobnostních práv jím nebo jím pověřeným zpracovatelem údajů, uhradí i náhradu za utrpěnou újmu. Správce je odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti úhrady za utrpěnou újmu zproštěn, pokud prokáže, že škoda nebo porušení osobnostních práv byla způsobena neodvratnou událostí mimo okruh zpracování údajů. Stejně tak neuhradí škodu, pokud vznikla úmyslným jednáním poškozeného nebo z jeho hrubé nedbalosti.

 

Subjekt údajů může podat opravný prostředek, stížnost u Národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), respektive u soudního dvora podle místa bydliště nebo pobytu.

 

4. Zpracování údajů při použití webových stránek společnosti Premium Sport Kft.

 

Místo zpracování údajů:

1033 Budapest, Szőlőkert utca 4.

 

4.1. Zpracování osobních údajů na webových stránkách

Společnost má vlastní webové stránky, které jsou dosažitelné na níže uvedených adresách:

  • https://www.heavytools.hu/
  • https://www.heavytools.sk/
  • https://www.heavytools.cz/
  • https://www.heavytools.com/

 

Provozovatelem webových stránek je Společnost. Webshop uvedený na webových stránkách provozuje na základě pověření externí poskytovatel.

 

Společnost umožní, aby na webových stránkách provozovaných Společností se zákazníci zaregistrovali. Při registraci je zapotřebí, aby subjekty údajů poskytly své relevantní údaje. Registrace je možná pouze tehdy, pokud subjekty údajů souhlasí s pravidly Společnosti pro zpracování osobních údajů, což mohou učinit označením čtverečku, jinak nelze registraci odeslat.

 

evidenční číslo pro zpracování osobních údajů: Současně se zavedením GDPR byla evidence procesů zpracování osobních údajů u Národního úřadu NAIH zrušena, místo toho vznikla povinnost vedení evidence v rámci vlastní organizace Správce.

Při zpracování údajů v této oblasti je evidenční číslo pro zpracování údajů již dříve nahlášené a Národním úřadem zaevidované: NAIH-91373/2015

účel zpracování údajů: zpracování databáze související s provozem webového obchodního domu. Nákup ve webovém obchodním domě prostřednictvím webových stránek, vystavení faktury, evidence zákazníků, jejich rozlišení od sebe, plnění objednávek, dokumentace nákupů a plateb, plnění účetních povinností

okruh zpracovaných údajů:

-         jméno, adresa, e-mailová adresa, číslo telefonu, pohlaví

-         fakturační údaje: fakturační název, fakturační adresa, adresa dodání, daňové číslo (v případě firmy)

právní důvod zpracování údajů: souhlas subjektu osobních údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR

doba uchování údajů:

-         dokud existuje registrace subjektu údajů, pokud však subjekt údajů žádá o výmaz svých údajů, pak okamžitě po žádosti jsou údaje vymazány

-         fakturační údaje: podle zákona č. C z roku 2000 po dobu 8 let

způsob uložení údajů: elektronicky

název zpracovatele údajů: NETGO.HU Kft. (2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 32.)

činnost související se zpracováním údajů: provozování webshopu

 

4.2. Zasílání newsletterů

 

Společnost provozuje newslettery. Newslettery zasílá Společnost v určitých intervalech na e-mailové adresy, které jsou uvedeny v databázi související s daným newsletterem. Vzhledem k tomu, že e-mailová adresa se podle současně platných právních stanovisek považuje za relativní osobní údaj, Společnost proto pro všechny e-mailové adresy poskytuje ochranu náležející osobním údajům.

 

E-mailová adresa se do databáze podle zásadního pravidla může dostat proto pouze se souhlasem subjektu údajů a na základě jeho zvláštní žádosti. Aby subjekt údajů mohl souhlasit s nakládáním s jeho e-mailové adresy Společností, Společnost ve všech případech detailně informuje subjekt údajů o všech relevantních skutečnostech souvisejících se zpracováním osobních údajů.

 

Společnost ve všech případech zajistí právo na předběžné informace a právo dobrovolnosti. Společnost to umožňuje přístupem k informacím a použitím tzv. check boxu, který pomáhá k udělení a prokázání výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

V případě, pokud subjekt údajů svou e-mailovou adresu neposkytne elektronicky, ale v papírové podobě, pak je na tom uvedena informace o zpracování údajů a subjekt údajů k tomu svůj souhlas dává tím, že vyplní formulář pro uvedení údajů.

 

Společnost zasílání newsletterů považuje ve všech případech za samostatný účel ke zpracování údajů, nespojuje to s jinými účely, například s využitím služeb. Proto ve všech případech si zvlášť vyžádá vyjádření od subjektu údajů ohledně každého odlišného účelu, tak například ohledně využití služeb a také ohledně souhlasu se zasíláním newsletterů, pokud se poskytnutí údajů může uskutečnit na jedné ploše (na papíře nebo online).

 

Zasílání newsletterů může uživatel dané e-mailové adresy kdykoliv, bezplatně a přímo odvolat.

 

Společnost si však vyhrazuje právo zasílat sdělení i na e-mailovou adresu, která se nepovažuje za osobní údaj. V tomto případě v newsletteru zasílá následující informace:

 „Elektronická adresa, na kterou byl tento newsletter zaslán, pochází z veřejné věrohodné evidence, ve které je adresa označena jako elektronický kontakt na firmu. Údaje související se zastoupením firmy proto se nepovažují za osobní údaje ani v případě, kdy je v nich jinak uvedeno i jméno majitele nebo zástupce firmy. Vzhledem k tomu, že ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. XLVIII z roku 2008 o základních podmínkách a některých omezeních obchodní reklamní činnosti, v souvislosti s výše uvedenými údaji není třeba žádat o předběžný souhlas k přímému sdělení reklamy, použitím elektronické korespondence nebo jiného rovnocenného komunikačního prostředku. Pokud si ovšem nepřejete zasílání dalších newsletterů od naší firmy, klikněte sem.”

 

Společnost ohledně zasílání newsletterů vytvoří „Robinsonův seznam“ typu opt out, ve kterém založí zvláštní databázi o těch e-mailových adresách, jejichž uživatelé požádali o zrušení zasílání obchodních sdělení. Vzhledem k tomu, že tyto e-mailové adresy se podle výše uvedených skutečností nepovažují za osobní údaje, ani takto vytvořený „Robinsonův seznam“ neznamená nakládání s údaji podle těchto pravidel.

 

evidenční číslo pro zpracování osobních údajů: Současně se zavedením GDPR byla evidence procesů zpracování osobních údajů u Národního úřadu NAIH zrušena, místo toho vznikla povinnost vedení evidence v rámci vlastní organizace Správce.

Při zpracování údajů v této oblasti je evidenční číslo pro zpracování údajů již dříve nahlášené a Národním úřadem zaevidované: NAIH-88006/2015

účel zpracování údajů: komunikace se zasíláním newsletterů prostřednictvím marketingo-komunikačního kanálu na e-mailové adresy se souhlasem k zasílání sdělení

okruh zpracovaných údajů: jméno subjektu údajů (příjmení a jméno), e-mailová adresa

právní důvod zpracování údajů: souhlas subjektu osobních údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR

doba uchování údajů: do konce zasílání newsletterů, ale pokud subjekt údajů žádá výmaz svých údajů (zrušení souhlasu se zasíláním newsletterů), pak okamžitě po žádosti budou údaje vymazány

způsob uložení údajů: elektronicky

 

Společnost Premium Sport Kft. (dále jen „Společnost” nebo „Správce”) by Vás chtěla informovat, že v souvislosti s poskytováním služeb Vaše osobní údaje budeme zpracovávat následujícím způsobem:

 

5. Zpracování údajů při činnosti Společnosti

 

5.1. Zpracování údajů souvisejících s poskytováním služeb

 

Společnost o dodání zboží objednaného zákazníkem v obchodech Společnosti informuje na jeho žádost.

 

evidenční číslo pro zpracování osobních údajů: Současně se zavedením GDPR byla evidence procesů zpracování osobních údajů u Národního úřadu NAIH zrušena, místo toho vznikla povinnost vedení evidence v rámci vlastní organizace Správce.

účel zpracování údajů: informování subjektu údajů o dodání zboží objednaného zákazníkem

okruh zpracovaných údajů: jméno, číslo telefonu, e-mailová adresa

právní důvod zpracování údajů: souhlas subjektu osobních údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR

doba uchování údajů: 90 dnů od získání údajů

způsob uložení údajů: elektronicky

 

Společnost ohledně údajů uvedených na vystavených fakturách postupuje takto:

 

evidenční číslo pro zpracování osobních údajů: Současně se zavedením GDPR byla evidence procesů zpracování osobních údajů u Národního úřadu NAIH zrušena, místo toho vznikla povinnost vedení evidence v rámci vlastní organizace Správce.

účel zpracování údajů: vystavení faktur

okruh zpracovaných údajů: jméno, adresa bydliště, daňové číslo

právní důvod zpracování údajů: souhlas subjektu osobních údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR

doba uchování údajů: podle zákona č. C z roku 2000 po dobu 8 let

způsob uložení údajů: elektronicky a na papíře

 

Dodání zboží objednaného prostřednictvím webshopu provádí na základě pověření externí poskytovatel.

 

příjemce předaných údajů: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.)

právní důvod předání údajů: souhlas subjektu osobních údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR

okruh předaných údajů: jméno, adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa

 

5.2. Zpracování údajů v souvislosti s nedoplatky

 

Zpracování nedoplatků vzniklých u Společnosti provádí vlastní zaměstnanec. Pro subjekty údajů s nedoplatky Společnost zasílá platební upomínku.

 

evidenční číslo pro zpracování osobních údajů: Současně se zavedením GDPR byla evidence procesů zpracování osobních údajů u Národního úřadu NAIH zrušena, místo toho vznikla povinnost vedení evidence v rámci vlastní organizace Správce.

účel zpracování údajů: zpracování údajů subjektů s nedoplatky

okruh zpracovaných údajů: jméno, adresa bydliště, telefonní číslo subjektů s nedoplatky

právní důvod zpracování údajů: souhlas subjektu osobních údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR

doba uchování údajů: uhrazení nedoplatku nebo promlčení občanskoprávních nároků souvisejících s nedoplatky (5 let)

způsob uložení údajů: elektronicky

 

5.3. Zpracování údajů v souvislosti se stížnostmi

 

Subjekty údajů mají možnost v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Společnosti podat stížnost. Oznámení stížnosti je možné osobně, online, poštou, telefonicky, dále e-mailem.

 

Ústní stížnost Společnost okamžitě prošetří a podle potřeby zjedná nápravu. Pokud klient nesouhlasí s nakládáním stížnosti, nebo její okamžité prošetření není možné, o stížnosti se vyhotoví protokol, jehož jedna kopie bude předána klientovi.

 

Protokol o stížnosti má obsahovat následující skutečnosti:

a)    jméno klienta;

b)    adresu, sídlo klienta, respektive pokud je zapotřebí, tak jeho korespondenční adresu;

c)    místo, doba a způsob podání stížnosti;

d)    podrobný popis stížnosti klienta, se samostatným uvedením námitek týkajících se stížnosti v zájmu toho, aby všechny námitky, uvedené ve stížnosti klienta byly v plné míře prošetřeny;

e)    seznam klientem předložených dokladů, dokumentů a jiných důkazů;

f)     podpis vyhotovitele protokolu a klienta (posledně uvedený formální prvek je nutný v případě osobně sdělené ústní stížnosti);

g)    místo a datum vyhotovení protokolu.

 

Úkoly z oblasti ochrany spotřebitelů plní vlastní zaměstnanci Společnosti.

 

evidenční číslo pro zpracování osobních údajů: Současně se zavedením GDPR byla evidence procesů zpracování osobních údajů u Národního úřadu NAIH zrušena, místo toho vznikla povinnost vedení evidence v rámci vlastní organizace Správce

účel zpracování údajů: příjem stížností od klientů, vyřizování stížností souvisejících s poskytováním služeb

okruh zpracovaných ůdajů: jméno klienta, adresa/sídlo klienta, jeho korespondenční adresa, číslo telefonu, způsob oznámení, služba, které se stížnost týká, popis stížnosti, důvod stížnosti, nárok stěžovatele, kopie dokumentů, které má klient k dispozici, a které jsou potřebné pro doložení stížnosti, kterými Společnost nedisponuje, další údaje potřebné pro prošetření stížnosti a k odpovědi na ni

právní důvod zpracování údajů: souhlas subjektu osobních údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, dále § 17/A. odst. 6-7 zákona č. CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitelů

doba uchování údajů: Společnost je povinna protokol o stížnosti a kopii odpovědi uchovat po dobu 5 let a na požádání je předložit dozorovému orgánu [zákon o ochraně spotřebitelů, § 17/A (7)]

způsob uložení údajů: elektronicky a papírově

5.4. Zpracování údajů v souvislosti se zákaznickou kartou

 

 

Společnost pro své zákazníky zajišťuje zákaznickou kartu. Zákaznickou kartou mohou zákaznici získat slevy.

evidenční číslo pro zpracování osobních údajů: Současně se zavedením GDPR byla evidence procesů zpracování osobních údajů u Národního úřadu NAIH zrušena, místo toho vznikla povinnost vedení evidence v rámci vlastní organizace Správce

Při zpracování údajů v této oblasti je evidenční číslo pro zpracování údajů již dříve nahlášené a Národním úřadem zaevidované: NAIH-90951/2015

účel zpracování údajů: zajištění zákaznické karty

okruh zpracovaných údajů: jméno, adresa, číslo telefonu

právní důvod zpracování údajů: souhlas subjektu osobních údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR

doba uchování údajů: do žádosti subjektu o výmaz údajů

způsob uložení údajů: papírově a elektronicky

 

6. Otázky, které v těchto informacích nejsou upraveny

 

Otázky, které v těchto informacích nejsou upraveny, se řídí ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR).